Vi kommer att svara i Eran telefon - (We Shall Answer Thine Telephone)